Jätteeksi luokittelun päättyminen

Jätteeksi luokittelun päättyminen

Oikeustapaus Euroopan unionin tuomenistumisesta (EUTI 28.03.2019 C-60/18) TUOMIO 28.3.2019 – ASIA C-60/18 TALLINNA VESI

Ennakkoratkaisu koskee Tallinna Vesi AS ja Keskkonnaamet (ympäristövirasto, Viro) joka on tehnyt kaksi päätöstä, joissa annetaan Tallinna Vedelle  lupa jätteiden hyödyntämiseksi ja kieltäydytään vahvistamasta puhdistamolietteen, joka on läpikäynyt hyödyntämiskäsittelyn, jätteeksi luokittelun päättymistä.

Ratkaisu:  Direktiivin 2008/98 (S.F.  Jätedirektiivi)  6 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että

– se ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle kansalliselle lainsäädännölle, jonka mukaan siinä tapauksessa, ettei unionin tasolla ole tiettyjen jätelajien osalta vahvistettu jätteeksi luokittelun päättymistä koskevia arviointiperusteita, jätteeksi luokittelun päättyminen riippuu siitä, onko kansallisella yleisesti sovellettavalla oikeudellisella toimella vahvistettu arviointiperusteita tämän jätelajin osalta, ja

– siinä ei anneta jätteiden haltijalle pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa oikeutta vaatia jätteeksi luokittelun päättymisen vahvistamista jäsenvaltion toimivaltaiselta viranomaiselta tai tämän jäsenvaltion tuomioistuimelta.

Valtioneuvoston esittämässä asetuksessa maa-ainesjätteen hyödyntämisestä maarakentamisessa (MASA),  luonnos ei sisällä yleisesti sovellettavia  jätteeksi luokittelun päättymismenetelmiä.

Asetuksessa on soveltamisalan rajaus; sitä ei sovelleta ravintokasvien viljelyyn tarkoitetulla alueella. 

Tämä tarkoittaa, että  kaivettujen pilaantumattomien maa-ainesten hyödyntämistä ravintokasvien viljelyyn tarkoitetulla pellolla ei ole mahdollista suorittaa maa-ainesmateriaalina, eikä jätemateriaalina.

Milloin ympäristölupa vaaditaan?

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 27 § Yleinen luvanvaraisuus

–ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavaan toimintaan on oltava lupa (ympäristölupa)

–luvanvaraiset toiminnot säädetty toimialoittain ympäristönsuojelulain liitteessä 1

–lisäksi ympäristölupa on oltava: toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön pilaantumista jätevesien johtaminen, josta saattaa aiheutua ojan, lähteen tai noron pilaantumista

toiminta, josta saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

-luvanvaraisuus pohjavesialueilla (YSL 28 §)

– lupaa edellyttää myös: ”Muu kuin taulukon 2 kohdissa 13 a, b ja e tarkoitettu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai laitosmaista” (YSL:n liite1 taulukko 2 kohta 13 f)

-luvanvaraista toimintaa ei saa sijoittaa asemakaavan vastaisesti. Lisäksi alueella, jolla on voimassa maakuntakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on katsottava, ettei toiminnan sijoittaminen vaikeuta alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen lain 12 §:n mukaan.

Kun Maa- ja metsätalousalueella haetaan pellon peruskorjaukselle maankaatopaikkalupa, niin toiminta voi aiheuttaa haittallista vaikutusta pölyn ja melun osalta…

https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/material/attachments/oikeus_hallintooikeudet_vaasanhallinto-oikeus/paatokset/ymparistonsuojelulainmukaisetasiat/2019/a8h7Bxlax/VhaO_19_0484_3_ymparistolupa_jatteiden_kasittely_Vantaa.pdf

 

Ratkaisu ASIA C-60/18 TALLINNA VESI löytyy :

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:62018CJ0060&from=NL