Ympäristösuunnittelu

Luonto ei puhu omasta puolestaan

Ympäristösuunnittelu

 

Yleis- ja osayleiskaavassa tehtävämme ulottuu erilaisten selvitysten laatimiseen sekä lähiympäristösuunniteluun. Kaavoituspalvelumme perustuu kestävän kehityksen periaatteisiin.  Rakennetun ympäristön lisäksi huomioimme luonnon ympäristön ominaisuudet olennaisena kaavan osana.

Ympäristösuunnittelua -ja konsulttipalvelua tarjoamme kaavoitukseen ja  ympäristölupahakemukseen liittyviin selvityksiin ja lupakoordinointeihin. Kyseessä on ensisijaisesti rakennus- ja purkujätteiden, maa-ainesmassojen hyödyntäminen maarakentamisessa, maa-ainesluvat ja ottosuunnitelmat, murskaus- ja muut jätelupapalvelut.

Selvitämme maankäytön suunnitteluun, toimintaan tai YVA-menettelyyn liittyviä vaikutuksia:

 • maisemaselvitykset
 • luontoselvitykset (luonto -ja metsätyypit -ja niiden vyöhykkeet)
 • maasto-, maaperä- ja pohjavesiselvityksetPotentilla Anglica Fl Kuleuven
 • vesistö-, noro, -ja suohydrologiset selvitykset
 • hulevesiselvitykset ja hulevesien vaikutukset vastaanottavaan vesistöön
 • ekologinen kompensaatio

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Kompensaatio_on_uusi_keino_hidastaa_luon(48509)

Maankäyttösuunnittelun osalta olemme erikoistuneet ranta-asemakaavoihin ja niihin liittyviin selvityksiin.

Suoyhdistymä, suotyypit, metsämaan luontotyypit; erityispaino uhanalaisten luontotyyppien kuvauksessa.
Luonnonsuojelulain 29 §:n luontotyypit (esim. tervaleppäkorpi), myös rajaamattomat
Metsälain 10 §:n mukaiset metsien monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät elinympäristöt
Vesilain pienvedet ja luonnontilaiset uomat

Ympäristölupahakemukseen liittyvät tehtävät:

 • toiminnan sijoittaminen ( asemapiirustus, leikkaukset, vaikutuksien arviointi huomioiminen toiminnassa)
 • hakemuksen ja lupaprosessin koordinointi
 • lupaselvitykset
 • MARA- ja MASA- ilmoituspalvelu
 • jäteselvitykset

MML:n maastoaineiston pohjalta laaditaan tekniset suunnitelmat.

Laadimme myös maa-aines jätemateriaalille aineistot jäteluokittelusta poistamista varten.

 

 

 

Aurinkikallio

Rakentamisen yhteydessä on säilytetty maastossa muodostunut kosteikko

Ytteri