Hulevesisuunnitelma, selvitys ja vaurioiden vastuuselvitys

Hulevesiselvitys kiinteistökauppaan, hallintopakkoon  ja/tai korjaushankkeiseen

Hulevesiselvityksessä tutkitaan:

Ennen mahdollisten rakennuskorjaustöiden aloittamista on oltava rakennekorjaus-asiantuntijan tekemä kuntoarvio, vaurioiden kartoitus. Jos kosteushaitat pintaveden tunkeutumisen lisäksi aiheutuvat kapillaarikatkon puuttumisesta sokkelin, perusmuurien tai lattian ja seinän osien väliltä ei rakennukselle kohdistuvia kosteushaittoja voida saada poistumaan pelkästään sadevesiä pois johtamalla ja kallistuksia korjaamalla.

Rakennusten kosteus- ja homeongelmat

Hulevesisuunnitelman tavoitteena on  varmistaa turvallisten ja kohtuuhintaisten vesihuoltopalvelujen saatavuus sekä parantaa hulevesien hallintaa sään ja vesiolojen ääri-ilmiöiden lisääntyessä ja päällystettyjen pintojen määrän kasvaessa yhdyskunnassa.

Rakennusluokitus ja homeongelma -tarkastuslautakunnan  mukaan (TrVM 1/2013 vp-M 5/2013vp) kosteus- ja hometalkoiden asiakirjoissa on arvoitu, että 600 000-800 000 altistuu päivittäin kosteus- ja homevaurioiden aiheuttamille epäpuhtauksille. Valiokunnan arvion mukaan yksi syy terveyshaittoja aiheuttaneiden vaurioiden syntymille on puutteet rakentamisen laadussa. Toinen syy on kiinteistönhoidon ja kunnossapidon puutteet, sekä viivästyneet korjaukset. Valiokunnan mukaan myös uusissa rakennuksissa on ilmennyt merkittäviä kosteus- ja homevaurioita. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa lain mukaan rakennuksen terveellisyydestä ja turvallisuudesta itselleen, kiinteistön käyttäjille, kuin myös naapureilleen.

Terveellisten ja turvallisten olosuhteiden ylläpito

Hulevesisuunnitelman tavoitteena on ( MRL:n ja perustuslain § 20:n mukaan) turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön.  Maankäyttö- ja rakennuslain 103 h § säädetään kiinteistön hulevesijärjestelmästä. Säännösehdotuksen mukaan kiinteistön omistaja tai haltija vastaa kiinteistön hulevesijärjestelmästä sekä siihen kuuluvista laitteistoista ja rakenteista tarkoitettuun rajakohtaan asti. Järjestelmän, laitteiston ja rakenteiden on sovelluttava tarkoitukseensa ja ylläpidettävä terveellisiä ja turvallisia olosuhteita. Ympäristöministeriön lisäselvityksen mukaan  103 h §:n sääntely liittyy Suomen rakentamis-määräyskokoelman osaan C2 (Kosteus, määräykset ja ohjeet) ja osaan D1 (Kiinteistöjen vesi- ja viemärilaitteistot, määräykset ja ohjeet), jossa säännellään rakennuksen hulevesien ja perustusten kuivatusvesien hallintaa kiinteistöllä ja hulevesijärjestelmään kuuluvien laitteistojen ja rakenteiden toiminnallisista ja teknisistä vaatimuksista. Hulevesihallinnan tarkoitus on vesihuoltopalvelun saatavuuden ja hulevesihallinnan parantaminen ääri-ilmioiden lisääntyessä sekä terveellisten ja turvallisten olosuhteiden ylläpito, joka on myös yksi ratkaisu  rakennusten kosteus- ja homeongelmiin.

Rakennustoiminnan vastuuvakuutus ei korvaa esim., vahinkoa, joka on aiheutunut kosteudesta tai sade-, sulamis- tai viemäreiden aiheuttamasta tulvimisesta, jos vahingon syys ei ole äkillinen odottamaton, kun se perustuu esim. hitaaseen tai vähitellen tapahtuvan vaikutukseen, tai esim. laiminlyöntiin.  Vakuutus ei korvaa pohjaveden korkeuden muuttumisesta aiheutunutta vahinkoa.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kiinteistön omistaja on velvollinen järjestämään kiinteistöltä muodostuvien hulevesien hallintaa siten, että hulevesistä ei aiheudu vettymishaittaa omalle tai naapurin kiinteistöille.