Soita: +358 50 597 8725
Hulevesisuunnittelu

Hulevesisuunnittelu vastuullisena suunnittelijana

Hulevesisuunnittelu, pintavesisuunnittelu- ja kuivatussuunnittelu

Mitä on hulevesisuunnittelu? 

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevesihallintaan liittyviä toimenpiteitä on mm. hulevesin laadun ja kustannuksen hallinta. Tutkitaan luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä, ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset.
Hulevesisuunnitelma on uusi, lakisääteinen teknisen suunnittelun väline hulevesien hallintaan. Hulevesisuunnitelma on samankaltainen tekninen suunnitelma, kuin katusuunnitelma. (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, HE 218/2013)

Mistä  hulevesisuunnitelma koostuu? 

Hulevesisuunnittelu koostu: 

Hulevesisuunnitelmasta, pintavesisuunnitelmasta ja kuivatussuunnitelmasta

 •  hulevesien mitoitus ja valuma-alueiden rajaus
 • pintavesi- ja pinnantasaussuunnitelma, joilla määritellään tontin korkeusasemat sekä maanpinnan kallistukset. Suunnitelmassa huomioidaan esteettömyys, maaperän kantavuus (edellyttää aina pohjatutkimusta) ja pelastusmääräykset
 • luonnonmukainen lähestymisperiaate menetelmien valinnassa, säilyttämällä kasvillisuutta, eliöitä ja arvokkaita alueita
 • tulvamitoitus ja tulvatorjunta
 • imeytys ja suodatusrakenteiden suunnittelu (edellyttää aina pohjatutkimusta)
 • haitallisten aineiden hallinta hulevesien pidättämisen ja imeyttämisen luontopohjaisten menetelmien avulla. Näitä ovat esim. kosteikot ja biosuodatusalueet
 •  hulevesiratkaisujen suunnittelu 1. lk. pohjavesialueilla
 • selvitykset hulevesien vaikutuksista vastaanottaviin vesistöihin, laatuun ja määrään
 • maa- ja metsätaloutta palvelevien vesistöjen suunnittelu
 • puistojen ja yleisten alueiden hulevesiuomien tai purojen kehitys rakennetun ympäristön kanssa yhteensopivaksi
 • hulevesien hallinta maankäyttösuunnittelussa ja kaavoituksessa

Yleisimmät harhaluulot

Yleisimmät harhaluulot koskevat seuraavia tilanteita, joita ei missään tapauksessa saa tehdä, eikä tapahtua:

– Sadevesien johtamista salaojaverkostoon
– Valuma-alueeksi tulkitaan vain tontin rajoittama alue
– Hulevettä imeytetään lähellä kallion pintaa tai vettä läpäisemättömään maaperään. Missä tahansa ei saa sadevettä imeyttää
– Imeytys järjestetään lähelle rakennusta, tavallisesti rakennuksen ja tontin rajan väliselle ”sekundääri” vyöhykkeelle. Näissä tapauksissa monesti imeytysmenetelmästä aiheutuu kosteusrasitusta rakennukselle. Tontin lähellä pahimmillaan imeytyvä vesi pääsee maanalaisena valuntana aiheuttamaan kosteusrasitusta naapurin rakennukselle.

Hyvin varovasti pitää harkita maanalaisten imeytysmenetelmien käyttöä omakotitalotontilla. Pitää aina muistaa, että pohjatutkimukset eivät anna 100% tietoa maaperän läpäisevyydestä, eikä maanalaisen kallion viettosuunnasta tai rikkinaisuudesta. Jos maaperä imeytystasolla on huonosti läpäisevä, niin maanalaisen valunnan tai veden johtumissuuntaa on melkein mahdotonta ennustaa ja hallita. Jos kairaustutkimuksien mukaan maaperä on hiekka- tai hiekkamoreeni ja kallio on yli 5 m syvyydessä, niin olisi kuitenkin suositeltavaa tehdä imeytystason läpäisevyystesti.
Maankäyttö ja rakennuslaki (1999/132) 165 § määrää, jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Määräys koskee tasapuolisesti sekä pinta- että maanalaista valuntaa, joka voi syntyä maanalaisten imeytysmenetelmien yhteydessä.

Hulevesiviemäreiden johtokykyä ei ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti järkevää kasvattaa lisääntyneitä hulevesimääriä vastaavasti. Putkiverkoston sijaan hulevesien hallitsemiseksi on tarpeen ottaa nykyistä laajemmin käyttöön maanpäällisiä rakenteita kuten avouomia, vesien pidättämis- ja imeytysalueita sekä maaston mukaisia valumavesien reittejä.” (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, HE 218/2013)

Hulevesisuunnitelma. Detaljisuunnitelma

Kasvillisuus, maaperä ja luonnolliset prosessit sitovat ja haihduttavat sadetta, ennen kuin sen pääsyä putkistoon. Vihreä infrastruktuuri auttaa mm. vähentämään tulvia ja vastaanottavan vesistön hajakuormitusta. Samanaikaisesti se parantaa kasvillisuuden hyvinvointia ja estetiikkaa.

Hulevesihallinta. Detaljisuunnittelu

Hulevesihallina. Detaljisuunnittelu. Insinööritoimisto Vevira Oy

Hulevesisuunnittelu-Insinööritoimisto Vevira oy

Hulevesisuunnittelu asemakaavoitukseen ja rakennuslupahakemukseen- Insinööritoimisto Vevira Oy

 

Opas on tarkoitettu yhdyskuntasuunnittelun ja yhdyskuntatekniikan parissa toimiville ammattilaisille: kunnille, vesihuoltolaitoksille, pelastuslaitoksille, valtion viranomaisille, konsulteille, urakoitsijoille ja tuoteteollisuudelle. Oppaassa on ohjeistusta myös yksittäisille kiinteistöille. 

 

Hulevesijuridiikka ja vaurioiden vastuuselvitys

Yleisimmät harhaluulot hulevesiasiasta

Hulevesihallinta kalliotontilla 

Tiivis kaupungin rakentaminen ja läpäisemättömien pintojen lisääntyminen ovat lisänneet hulevesihallinnan merkityksen myös rakennushankkeissa. Hulevesien väärien hallintamenetelmien valinta  tulvariskin hallinnan yhteydessä voi aiheuttaa uusia hulevesien aiheuttamia riskejä ja haittoja omalle tai naapureiden kiinteistöille.  Maankäyttö ja rakennuslaki  (1999/132) 165 § määrää, että jos rakennuspaikkana olevan kiinteistön maanpinnan luonnollista korkeutta muutetaan tai suoritetaan muita toimenpiteitä, jotka muuttavat luonnollista vedenjuoksua kiinteistöllä, kiinteistön omistaja tai haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, ettei toimenpiteistä aiheudu huomattavaa haittaa naapurille. Mikäli kiinteistön omistaja tai haltija laiminlyö velvollisuutensa, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen on hakemuksesta määrättävä haitan korjaamisesta tai poistamisesta.

Kiinnostuitko palveluistamme?

Soittaa 0505978725 tai

lähetä sähköposti

svetlana.fedorova@vevira.fi