Hulevesisuunnitelma

Hulevesihallinnasta vastuullisena suunnittelijana

Hulevesisuunnittelu, pintavesi- ja kuivatussuunnittelu

Hulevesi on rakennetulla alueella maan pinnalle, rakennuksen katolle tai muulle pinnalle kertyvää sade- tai sulamisvettä. Hulevettä hallitaan imeyttämällä, viivyttämällä, haihduttamalla sekä johtamalla viemäröintiin. Hulevesihallintaan liittyviä toimenpiteitä on mm. hulevesin laadun ja kustannuksen hallinta. Tutkitaan luonnonmukaisilla menetelmillä, kuten suodattamalla ja pidättämällä hulevesiä, ennen kuin ne päätyvät viemäriin tai vesistöön. Toteutuneiden hankkeiden osalta tarjoamme kuntoarvioita, hallinnollisia selvityksiä ja rasitesopimuksien liitteeksi virtaamaselvitykset.
Hulevesisuunnitelma on uusi, lakisääteinen teknisen suunnittelun väline hulevesien hallintaan. Hulevesisuunnitelma on samankaltainen tekninen suunnitelma, kuin katusuunnitelma. (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, HE 218/2013)

Hulevesisuunnitelma, pintavesisuunnitelma ja kuivatussuunnitelma

 •  hulevesien mitoitus ja valuma-alueiden rajaus
 • pintavesi- ja pinnantasaussuunnitelma, joilla määritellään tontin korkeusasemat sekä maanpinnan kallistukset. Suunnitelmassa huomioidaan esteettömyys, maaperän kantavuus (edellyttää aina pohjatutkimusta) ja pelastusmääräykset
 • luonnonmukainen lähestymisperiaate menetelmien valinnassa, säilyttämällä kasvillisuutta, eliöitä ja arvokkaita alueita
 • tulvamitoitus ja tulvatorjunta
 • imeytys ja suodatusrakenteiden suunnittelu (edellyttää aina pohjatutkimusta)
 • haitallisten aineiden hallinta hulevesien pidättämisen ja imeyttämisen luontopohjaisten menetelmien avulla. Näitä ovat esim. kosteikot ja biosuodatusalueet
 •  hulevesiratkaisujen suunnittelu 1. lk. pohjavesialueilla
 • selvitykset hulevesien vaikutuksista vastaanottaviin vesistöihin, laatuun ja määrään
 • maa- ja metsätaloutta palvelevien vesistöjen suunnittelu
 • puistojen ja yleisten alueiden hulevesiuomien tai purojen kehitys rakennetun ympäristön kanssa yhteensopivaksi
 • hulevesien hallinta maankäyttösuunnittelussa ja kaavoituksessa

Hulevesiviemäreiden johtokykyä ei ole teknisesti mahdollista tai taloudellisesti järkevää kasvattaa lisääntyneitä hulevesimääriä vastaavasti. Putkiverkoston sijaan hulevesien hallitsemiseksi on tarpeen ottaa nykyistä laajemmin käyttöön maanpäällisiä rakenteita kuten avouomia, vesien pidättämis- ja imeytysalueita sekä maaston mukaisia valumavesien reittejä.” (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta, HE 218/2013)

https://www.ymparisto.fi/hulevedet

https://www.kuntaliitto.fi/hulevesiopas-1

Hulevesisuunnitelma. Detaljisuunnitelma

Piirustus Ok

Hulevesisuunnitelma. Detaljisuunnitelma

Kasvillisuus, maaperä ja luonnolliset prosessit sitovat ja haihduttavat sadetta, ennen kuin sen pääsyä putkistoon. Vihreä infrastruktuuri auttaa mm. vähentämään tulvia ja vastaanottavan vesistön hajakuormitusta. Samanaikaisesti se parantaa kasvillisuuden hyvinvointia ja estetiikkaa. Hulevesileikkaus 1

Luonnonmukainen uoman kehitys 

Kuva1